Opšti smer

Обавезни предмети
(теорија, вежбе)
 ОПШТИ СМЕР
Недељни фонд часова по предметима
I
разред
II
разред
III
разред
IV
разред
1. Српски језик и књижевност 4 4 4 4
2. Страни језик први – Енглески језик 2 2 4  3
3. Страни језик други – Француски језик 2 2 2  2
4. Латински језик 2 2
5. Устав и права грађана 1
6. Социологија 2
7. Психологија 2
8. Филозофија 2 3
9. Историја 2 2 2 2
10. Географија 2 2 2
11. Математика 4 4 4 4
12. Биологија 2 2 2 2
13. Физика 2 2 2 2
14. Хемија 2 2 2 2
15. Рачунарство и информатика 2 2 2 2
16. Музичка култура 1 1
17. Ликовна култура 1 1
18. Физичко васпитање 2 2 2 2
Изборнини предмети I
разред
II
разред
III
разред
IV
разред
19. Верска настава 1 1 1 1
20. Грађанско васпитање 1 1 1 1