САДРЖАЈ И НАЧИН ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

За упис ученика у средњу школу у којој се део наставе остварује на страном језику пријемни испит састоји се из два дела:
1) израде писменог теста из страног језика и
2) усмене провере знања страног језика.
Пријемни испит је конципиран тако да се њиме проверавају четири језичке вештине (читање, слушање, писање и говор) на нивоу А2 према Заједничком европском оквиру за живе језике.

Писмени тест се састоји из три дела:
1) провера вештине разумевања слушањем (трајање 20 минута)
2) провера вештине разумевања читањем (трајање 30 минута)
3) провера вештине писања састава (трајање 40 минута)
Састав је тзв. вођени и очекује се да има 100-120 речи. У делу теста који се односи на разумевање слушањем, кандидати слушају три пута текст који чита страни лектор или члан комисије или се емитује као аудио запис. Кандидати најпре само слушају читање или аудио запис. После првог слушања добијају задатке и читају их (око пет минута). За време другог слушања кандидати истовремено прате задатке. Треће слушање је предвиђено за решавање задатака и контролу.


Усмени део испита састоји се из провере вештине говора. Комисију за усмени део испита чине три члана од којих је, по могућности, један изворни говорник. Испитивање кандидата обавља само један члан комисије. Разговор са кандидатом обухвата теме из свакодневног живота. Кандидат се може подстаћи на разговор помоћу питања, илустрација, фотографија, схема и сл. Ученик има право да се у року од неколико минута припреми за излагање, а разговор са њим траје око пет минута. Критеријуми за оцењивање ученика на усменом делу пријемног испита су: разумевање теме, прецизност и кохерентност, способност вођења разговора, морфосинтатичка тачност, примереност и богатство речника. Коначан број бодова се добија када се за сваког кандидата саберу бодови са писаног и усменог дела теста.